Rusiškų degalų gabentojams - nauji spąstai Spausdinti
Trečiadienis, 15 Gegužė 2013 17:16

Piet­va­ka­rių Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pa­sta­rai­siais me­tais įpra­tę pi­ges­nių de­ga­lų į Ka­li­ning­ra­do sri­tį itin daž­nai vyk­ti per Len­ki­ją, pri­vers­ti da­ry­ti per­trau­ką. Len­ki­ja, sek­da­ma mū­sų ša­lies pa­vyz­džiu, nuo­la­ti­niams ke­liau­to­jams įve­dė ap­ri­bo­ji­mus.
Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, per 30 die­nų ker­tan­tys Ru­si­jos ir Len­ki­jos sie­ną vie­nuo­lik­tą kar­tą ar daž­niau, už ba­ke įve­ža­mus de­ga­lus pri­va­lės mo­kė­ti mo­kes­čius.

Tie­siog plūs­te plūdo
Im­tis to­kių prie­mo­nių Len­ki­jos val­džia nu­spren­dė, kai bu­vo įsi­ti­kin­ta, kad ma­žiau­siai tūks­tan­tis au­to­mo­bi­lių iš ar­ti­miau­sių šios ša­lies re­gio­nų kas­dien ker­ta Len­ki­jos ir Ru­si­jos sie­ną. Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je pri­si­py­lę pi­ges­nio nei tė­vy­nė­je ben­zi­no len­kai tuoj pat va­žiuo­ja at­gal.
Per­nai lie­pos pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo su­tar­tis dėl Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Len­ki­jos pa­sie­nio vai­va­di­jų gy­ven­to­jų ju­dė­ji­mo. Ji su­tei­kė tei­sę sie­ną per par­ą kirs­ti ne­ri­bo­tai. Tuo ir nau­do­jo­si Len­ki­jos au­to­mo­bi­li­nin­kai.
Žie­mą ir anks­ty­vą pa­va­sa­rį Ru­si­jos pa­sie­nie­čiai fik­suo­da­vo at­ve­jų, kai leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai Len­ki­jos ir Ru­si­jos sie­ną kirs­da­vo bei Ka­li­ning­ra­do sri­ties de­ga­li­nes ap­lan­ky­da­vo iki aš­tuo­nių kar­tų per die­ną.
To­dėl nuo ge­gu­žės įves­ti ap­ri­bo­ji­mai. Tik 10 kar­tų per 30 die­nų sie­ną ga­li­ma kirs­ti su pil­nu de­ga­lų ba­ku ne­mo­kant mo­kes­čių. Jei bus va­ži­nė­ja­ma daž­niau, teks at­ver­ti pi­ni­gi­nę.

Pa­ti­ki­miau - aplink
Ko­kią da­lį tarp ker­tan­čių­jų Ru­si­jos ir Len­ki­jos sie­ną pa­sta­ruo­ju me­tu su­da­rė Lie­tu­vos pi­lie­čiai, in­for­ma­ci­jos nė­ra. Ta­čiau ne vie­nas ke­liau­jan­ty­sis į Ka­li­ning­ra­do sri­tį per Len­ki­ją ti­ki­no, kad šie­met pa­ma­ty­ti au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais ga­li­ma ge­ro­kai daž­niau nei per­nai ar už­per­nai. Nuo 2011-ųjų vi­du­rio, kai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė su­siau­ri­no ga­li­my­bę įsi­vež­ti leis­ti­ną kie­kį de­ga­lų ne­mo­kant mo­kes­čių (tik 5 kar­tai per mė­ne­sį), de­ga­lų ga­ben­to­jai iš Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio ar net Kau­no pa­si­rin­ko il­ges­nį, bet ne to­kį "ri­zi­kin­gą" ke­lią.
„Vyk­ti į Ka­li­ning­ra­do sri­tį per Len­ki­ją bu­vo pa­to­gu, nors ke­lias ir il­ges­nis. Ta­čiau ga­lė­da­vau va­ži­nė­ti ne­skai­čiuo­da­mas, kiek die­nų per mė­ne­sį tai da­rau. Da­bar teks va­ži­nė­ti re­čiau", - LŽ pri­pa­ži­no ma­ri­jam­po­lie­tis Juo­zas L.
Pa­sak jo, ki­ti "bend­ra­žy­giai", ku­rie taip pat daž­nai va­ži­nė­da­vo į Ka­li­ning­ra­do sri­tį ne per ar­čiau na­mų esan­tį Ky­bar­tų pos­tą, bet per Len­ki­jos pos­tus, šį mė­ne­sį jau tu­rė­jo prob­le­mų su len­kų mui­ti­nin­kais. Apie nau­jo­ves Len­ki­jos pa­sie­ny­je jie nie­ko ne­ži­no­jo.
„Da­bar yra sa­vo­tiš­kas ap­sisp­ren­di­mo lai­kas, po ku­rio ir pa­aiš­kės, kas to­liau už­siims pi­ges­nių de­ga­lų ga­be­ni­mu, o kas ieš­kos ki­to­kios veik­los", - kal­bė­jo ma­ri­jam­po­lie­tis. Jis ne­slė­pė pats dar ne­ži­nan­tis, kaip de­rė­tų pa­sielg­ti.

Lau­kia po­li­ti­kų sprendimo
Tei­sė­sau­gi­nin­kai ne kar­tą yra vie­šai tei­gę, kad di­džiau­sią da­lį ša­lies juo­do­jo­je rin­ko­je par­duo­da­mų de­ga­lų su­da­ro ne leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, o vil­ki­kais iš tre­čių­jų ša­lių - Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Bal­ta­ru­si­jos - į Lie­tu­vą at­ga­ben­tas dy­ze­li­nas.
Len­ki­ja jau dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus yra ap­ri­bo­ju­si į ša­lį iš Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos įve­ža­mų de­ga­lų vil­ki­kų de­ga­lų ba­kuo­se kie­kį - lei­džia įvež­ti ne dau­giau kaip 200 li­trų dy­ze­li­no.
„Jau se­niai kal­ba­me, kad rei­kia kaip nors ri­bo­ti vil­ki­kų de­ga­lų ba­kuo­se įve­ža­mų de­ga­lų kie­kį. Ta­čiau kol kas spren­di­mų nė­ra", - LŽ sa­kė Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Lu­kas Vo­sy­lius. Jo tei­gi­mu, nors aso­cia­ci­ja dar prieš ke­le­tą me­tų siū­lė ri­bo­ti įve­ža­mų de­ga­lų kie­kį vi­suo­se į mū­sų kraš­tą iš tre­čių­jų ša­lių įva­žiuo­jan­čiuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, bu­vo nu­spręs­ta tai tai­ky­ti leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams. "Da­bar aki­vaiz­du, kad ri­bo­ji­mai pra­dė­ti ne nuo to ga­lo", - sa­kė L.Vo­sy­lius.
Dar pra­ėju­sią sa­vai­tę vers­li­nin­kai bu­vo su­si­ti­kę su Sei­mo na­riais ir dis­ku­ta­vo apie ga­li­my­bes sek­ti Len­ki­jos pa­vyz­džiu - ap­ri­bo­ti vil­ki­kais įve­ža­mų de­ga­lų kie­kį. Juo­lab kad Len­ki­jos ke­liu ža­da su­kti Lat­vi­ja ir Es­ti­ja. Ta­čiau kol kas bend­ro su­ta­ri­mo ne­pa­siek­ta.
Kaip LŽ pri­pa­ži­no Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, to­kie ap­ri­bo­ji­mai yra bū­ti­ni, be­lie­ka su­de­rin­ti vi­sų su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų po­zi­ci­jas.

 

www.marijampolieciai.lt