• default color
  • green color
  • red color

Marijampolieciai

Friday
Jun 05th
Reklaminis skydelis
Pradžia Naujienos Nusikaltimai ir nelaimės Rusiškų degalų gabentojams - nauji spąstai
Rusiškų degalų gabentojams - nauji spąstai PDF Spausdinti Email
Trečiadienis, 15 Gegužė 2013 17:16

Piet­va­ka­rių Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pa­sta­rai­siais me­tais įpra­tę pi­ges­nių de­ga­lų į Ka­li­ning­ra­do sri­tį itin daž­nai vyk­ti per Len­ki­ją, pri­vers­ti da­ry­ti per­trau­ką. Len­ki­ja, sek­da­ma mū­sų ša­lies pa­vyz­džiu, nuo­la­ti­niams ke­liau­to­jams įve­dė ap­ri­bo­ji­mus.
Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, per 30 die­nų ker­tan­tys Ru­si­jos ir Len­ki­jos sie­ną vie­nuo­lik­tą kar­tą ar daž­niau, už ba­ke įve­ža­mus de­ga­lus pri­va­lės mo­kė­ti mo­kes­čius.

Tie­siog plūs­te plūdo
Im­tis to­kių prie­mo­nių Len­ki­jos val­džia nu­spren­dė, kai bu­vo įsi­ti­kin­ta, kad ma­žiau­siai tūks­tan­tis au­to­mo­bi­lių iš ar­ti­miau­sių šios ša­lies re­gio­nų kas­dien ker­ta Len­ki­jos ir Ru­si­jos sie­ną. Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je pri­si­py­lę pi­ges­nio nei tė­vy­nė­je ben­zi­no len­kai tuoj pat va­žiuo­ja at­gal.
Per­nai lie­pos pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo su­tar­tis dėl Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Len­ki­jos pa­sie­nio vai­va­di­jų gy­ven­to­jų ju­dė­ji­mo. Ji su­tei­kė tei­sę sie­ną per par­ą kirs­ti ne­ri­bo­tai. Tuo ir nau­do­jo­si Len­ki­jos au­to­mo­bi­li­nin­kai.
Žie­mą ir anks­ty­vą pa­va­sa­rį Ru­si­jos pa­sie­nie­čiai fik­suo­da­vo at­ve­jų, kai leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai Len­ki­jos ir Ru­si­jos sie­ną kirs­da­vo bei Ka­li­ning­ra­do sri­ties de­ga­li­nes ap­lan­ky­da­vo iki aš­tuo­nių kar­tų per die­ną.
To­dėl nuo ge­gu­žės įves­ti ap­ri­bo­ji­mai. Tik 10 kar­tų per 30 die­nų sie­ną ga­li­ma kirs­ti su pil­nu de­ga­lų ba­ku ne­mo­kant mo­kes­čių. Jei bus va­ži­nė­ja­ma daž­niau, teks at­ver­ti pi­ni­gi­nę.

Pa­ti­ki­miau - aplink
Ko­kią da­lį tarp ker­tan­čių­jų Ru­si­jos ir Len­ki­jos sie­ną pa­sta­ruo­ju me­tu su­da­rė Lie­tu­vos pi­lie­čiai, in­for­ma­ci­jos nė­ra. Ta­čiau ne vie­nas ke­liau­jan­ty­sis į Ka­li­ning­ra­do sri­tį per Len­ki­ją ti­ki­no, kad šie­met pa­ma­ty­ti au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais ga­li­ma ge­ro­kai daž­niau nei per­nai ar už­per­nai. Nuo 2011-ųjų vi­du­rio, kai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė su­siau­ri­no ga­li­my­bę įsi­vež­ti leis­ti­ną kie­kį de­ga­lų ne­mo­kant mo­kes­čių (tik 5 kar­tai per mė­ne­sį), de­ga­lų ga­ben­to­jai iš Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio ar net Kau­no pa­si­rin­ko il­ges­nį, bet ne to­kį "ri­zi­kin­gą" ke­lią.
„Vyk­ti į Ka­li­ning­ra­do sri­tį per Len­ki­ją bu­vo pa­to­gu, nors ke­lias ir il­ges­nis. Ta­čiau ga­lė­da­vau va­ži­nė­ti ne­skai­čiuo­da­mas, kiek die­nų per mė­ne­sį tai da­rau. Da­bar teks va­ži­nė­ti re­čiau", - LŽ pri­pa­ži­no ma­ri­jam­po­lie­tis Juo­zas L.
Pa­sak jo, ki­ti "bend­ra­žy­giai", ku­rie taip pat daž­nai va­ži­nė­da­vo į Ka­li­ning­ra­do sri­tį ne per ar­čiau na­mų esan­tį Ky­bar­tų pos­tą, bet per Len­ki­jos pos­tus, šį mė­ne­sį jau tu­rė­jo prob­le­mų su len­kų mui­ti­nin­kais. Apie nau­jo­ves Len­ki­jos pa­sie­ny­je jie nie­ko ne­ži­no­jo.
„Da­bar yra sa­vo­tiš­kas ap­sisp­ren­di­mo lai­kas, po ku­rio ir pa­aiš­kės, kas to­liau už­siims pi­ges­nių de­ga­lų ga­be­ni­mu, o kas ieš­kos ki­to­kios veik­los", - kal­bė­jo ma­ri­jam­po­lie­tis. Jis ne­slė­pė pats dar ne­ži­nan­tis, kaip de­rė­tų pa­sielg­ti.

Lau­kia po­li­ti­kų sprendimo
Tei­sė­sau­gi­nin­kai ne kar­tą yra vie­šai tei­gę, kad di­džiau­sią da­lį ša­lies juo­do­jo­je rin­ko­je par­duo­da­mų de­ga­lų su­da­ro ne leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, o vil­ki­kais iš tre­čių­jų ša­lių - Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Bal­ta­ru­si­jos - į Lie­tu­vą at­ga­ben­tas dy­ze­li­nas.
Len­ki­ja jau dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus yra ap­ri­bo­ju­si į ša­lį iš Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos įve­ža­mų de­ga­lų vil­ki­kų de­ga­lų ba­kuo­se kie­kį - lei­džia įvež­ti ne dau­giau kaip 200 li­trų dy­ze­li­no.
„Jau se­niai kal­ba­me, kad rei­kia kaip nors ri­bo­ti vil­ki­kų de­ga­lų ba­kuo­se įve­ža­mų de­ga­lų kie­kį. Ta­čiau kol kas spren­di­mų nė­ra", - LŽ sa­kė Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Lu­kas Vo­sy­lius. Jo tei­gi­mu, nors aso­cia­ci­ja dar prieš ke­le­tą me­tų siū­lė ri­bo­ti įve­ža­mų de­ga­lų kie­kį vi­suo­se į mū­sų kraš­tą iš tre­čių­jų ša­lių įva­žiuo­jan­čiuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, bu­vo nu­spręs­ta tai tai­ky­ti leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams. "Da­bar aki­vaiz­du, kad ri­bo­ji­mai pra­dė­ti ne nuo to ga­lo", - sa­kė L.Vo­sy­lius.
Dar pra­ėju­sią sa­vai­tę vers­li­nin­kai bu­vo su­si­ti­kę su Sei­mo na­riais ir dis­ku­ta­vo apie ga­li­my­bes sek­ti Len­ki­jos pa­vyz­džiu - ap­ri­bo­ti vil­ki­kais įve­ža­mų de­ga­lų kie­kį. Juo­lab kad Len­ki­jos ke­liu ža­da su­kti Lat­vi­ja ir Es­ti­ja. Ta­čiau kol kas bend­ro su­ta­ri­mo ne­pa­siek­ta.
Kaip LŽ pri­pa­ži­no Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, to­kie ap­ri­bo­ji­mai yra bū­ti­ni, be­lie­ka su­de­rin­ti vi­sų su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų po­zi­ci­jas.

 

www.marijampolieciai.lt

 
Taip pat skaitykite
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį: paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus (0)

Dar 2019 metais asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendindamas projektas „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgavo pagreitį.

daugiau..
 

REKOMENDUOJAME PROFESIONALUS

Reklaminis skydelis

Rekomenduojame

Reklaminis skydelis

Marijampolės Miesto Meniu

Reklaminis skydelis

Kinas Marijampolėje

 

SPINDULIO KINO TEATRE VASARIO 22–28 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

Parkas GYVAI

 

PARKAS GYVAI 2016

Parkas gyvai sugrįžta į Marijampolę!

Orai

Orai, orų prognozė Marijampolėje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Šiauliuose - Orai24.lt

 Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Palangoje - Orai24.lt

Reklama

 

 

 

 

 


JŪSŲ LAIŠKAI

Parašykite mums

Foto galerija


Teisinė pagalba