Daugiabučio gyventojai - bendrosios nuosavybės objektu įkaitai? Spausdinti
Penktadienis, 30 Rugsėjis 2011 10:19

„Fokusai"
Įdomu, ką pasakytumėte sužinoję, kad štai viename individualiame name statybininkai suremontavo balkoną, o sąskaitą už atliktus dar­bus apmokėti nusiuntė suremontuoto namo savininko kaimynui arba net keliems? Negali būti? Kažkokia ne­sąmonė? Visiškas absurdas? Iš tiesų individualių namų savininkai jiems priklausančių namų fasadus, balko­nus ir visa kita paprastai remontuoti ryžtasi tuomet, kai tokiems darbams užsidirba, susitaupo ar pagaliau pasiskolina pinigų. Kad kas nors būtų sumanęs reikalauti, jog visa tai nei iš šio, nei iš to staiga imtųsi finansuoti kaimynai, girdėti dar neteko. Deja, faktai liudija, kad tokios neįtikėti­nos praktikos atvejų jau pasitaiko daugiabučiuose namuose. Be to, norit tikėkit, norit - ne, tokiems „fokusams" daryti mūsų šalyje yra netgi sukurta teisės aktų bazė. Tačiau apie viską - iš eilės.

Šokiruojančios sąskaitos
Marijampolės centre esančio Va­sario 16-osios gatvės 4-ojo namo gy­ventojus rugsėjo viduryje pasiekė šį daugiabutį administruojančios UAB „Marijampolės butų ūkis" sąskaitos už rugpjūtį suteiktas paslaugas. Dauguma šio namo gyventojų iš­vydę sąskaitose įrašytus triženklius skaičius nenorėjo patikėti tuo, ką matantys. Vietoj daugeliui įprastų kelių dešimčių litų šįkart sąskaitose puikavosi vidutiniškai dviem šimtais litų didesnės sumos. Puolę aiškin­tis, kur „pakastas šuo", gyventojai netrukus išsišifravo ar vienas per kitą sužinojo, kad į šias sąskaitas buvo įkalkuliuoti šių metų vasarą keliuose jų daugiabučio balkonuose vykę remonto darbai. „Už balko­nų remontą namui priskaičiuota 5574,66 Lt", - skelbė mažytės, sąs­kaitos apačioje parašytos, raidelės bei skaičiai. Tiems šio daugiabučio gyventojams, kurių butų balkonuose šią vasarą darbavosi statybininkai, galima sakyti, tie skaičiai buvo tarsi priminimas, kad namą administruo­janti UAB „Marijampolės butų ūkis" nėra Kalėdų senelis.
Tokių, statybininkų dėmesio sulaukusių butų, tiksliau balkonų, gyventojų teigimu, būta šešių, o „Marijampolės butų ūkio" - dešim­ties. O visi kiti šiame 24 butų name gyvenantys ir besidarbuojančius statybininkus tik iš tolo stebėję marijampoliečiai neįstengė nuslėpti nuostabos ir pasipiktinimo. Tačiau labiausiai šis „siurprizas" pritrenkė pirmame aukšte gyvenančius žmo­nes, kurių butuose balkonų niekada nebuvo ir niekas niekada jų nere­montavo. Deja, išrašytos sąskaitos liudijo, kad mokestis už balkonų remontą jiems buvo priskaičiuotas kaip ir visiems kitiems - vidutiniš­kai po du šimtus litų.

Darbų pradžia - reakcija į gyventojo prašymą
Kodėl daugiabutį administruo­jantis „Marijampolės butų ūkis" balkonų remonto sąnaudas padalino visiems, netgi balkonų neturintiems butų savininkams, namo gyventojai nutarė pasiaiškinti susirinkime. Į jį atvyko ir „Marijampolės butų ūkio" atstovai, o rugpjūčio viduryje bendrovei vadovauti pradėjusiam naujajam direktoriui Rimantui Krikštolaičiui šis neoficialus ma­rijampoliečių susirinkimas tapo pirmuoju klientų pasipiktinimo „krikštu". Vienas per kitą gyven­tojai klausė, kodėl bendrovė ėmėsi balkonų remonto darbų, žinodama, kad šio namo eksploatacinių išlaidų sąskaitoje nebuvo tokiems darbams reikalingos pinigų sumos. Žmonės taip pat piktinosi atliktų darbų kainomis ir kokybe, o pirmajame aukšte butus be balkonų turintys gy­ventojai reikalavo paaiškinti, kodėl mokestis už balkonų remontą buvo priskaičiuotas ir jiems. Štai tuomet ir paaiškėjo, kad remontuoti pirmąjį šio daugiabučio balkoną „Marijam­polės butų ūkis" pradėjo gavęs labai dalykišką ir argumentuotą vieno šio namo gyventojo prašymą dėl to, kad balkonas, kuriuo naudojasi jo šeimos nariai, buvo susidėvėjęs, ne­saugus naudotis, iš esmės neatitiko tokio objekto priežiūros ir naudoji­mo privalomųjų reikalavimų.
Išvydę kaimyno balkone besi­darbuojančius statybininkus netru­kus vienas paskui kitą prašymus dėl balkonų remonto pateikė dar devyni šio namo gyventojai. Tiesą sakant, sutvirtinti lygiai prieš pusšimtį metų statyto namo balkonų konstrukcijas, atnaujinti aptrupėjusį tinką iš tiesų jau reikėjo pačių gyventojų bei pra­eivių saugumo sumetimais. Be to, tokius pačius darbus būtų pravartu at­likti ir likusiuose šio namo balkonuo­se. Deja, kilęs skandalas atskleidė, kad balkonus butuose turintys ir jais besinaudojantys žmonės iš savo ki­šenės už jų remontą mokėti nelinkę. Dar „linksmiau", kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiais įstatymais daugiabučių balkonų remonto finan­savimas yra privalus visiems namo gyventojams, netgi savo butuose neturintiems balkonų.

Bendroji nuosavybė - bendri ir mokesčiai
UAB „Marijampolės butų ūkis" direktoriaus R.Krikštolaičio teigi­mu, šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai daugiabučių balkonus įvardina kaip bendrojo naudojimo objektus ir bendrąją dalinę daugia­bučio namo savininkų nuosavybę. Bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo nau­dojimo objektais) taip pat laikomos pagrindinės daugiabučio namo lai­kančiosios (pamatai, sienos, perden­gimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys), bendroji inžinerinė įranga (daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikaci­jų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir t. t.). Todėl ir balkonų konstrukcijų remontą įstatymas traktuoja kaip bendrą viso daugiabučio gyventojų interesą, už kurį visi solidariai, atsižvelgiant į buto plotą, ir privalo mokėti. Tai, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, be to, kaupti lėšas namui atnaujinti ir proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, reglamentuoja Civilinis kodeksas.
Vasario 16-osios gatvės 4-ajame name, pirmajame aukšte, gyvenan­čios moterys, susirinkimo metu tokią informaciją sutiko pagrįstai kandžiai klausdamos, kuriame bal­kone galėtų pasidžiauti skalbinius ar auginti gėles. Kitas reikalas - ar tokį jų klausimą išgirs tie, nuo kurių priklauso galimos išties absurdiškos teisės normos pataisos, t. y. įstaty­mų pataisas rengiantys ministerijų darbuotojai ir įstatymus priimantys Seimo nariai. Tačiau kai ką namo gyventojai turi teisę nuspręsti ir patys - oficialiame daugiabučio bendraturčių susirinkime balsų dau­guma balkonų neturinčius pirmojo aukšto gyventojus jie gali atleisti nuo mokesčio už balkonų remontą.

Sąskaitos peržiūrėtos
„Marijampolės butų ūkis" kilus skandalui dėl didelių ir visiems dau­giabučio gyventojams padalintų bal­konų remonto kaštų juos skaičiavo dar kartą. Paskutiniais duomenimis, patikslinus namo gyventojų sukaup­tą eksploatacinių išlaidų sumą bei atliktų darbų kaštus mokestis už balkonų remontą buvo sumažintas daugiau nei perpus. Be to, gyven­tojai turės galimybę jį sumokėti dalimis, per tris mėnesius.
„Marijampolės butų ūkio" namų priežiūros vadybininkė Regina Čiupkevičienė šio daugiabučio gy­ventojams dar kartą priminė pasiū­lymą išsirinkti namo įgaliotinį, kuris namo administratoriui perduotų daugumos gyventojų pageidavimus bei prašymus. Kitas dalykas - kad ne tik šio, bet visų daugiabučių gy­ventojai turėtų suvokti, jog dovanų laikai jau praėjo ir bendru turtu teks pasirūpinti patiems.

Birutė Montvilaitienė "Suvalkietis"